Sanjayasan's Blog

latihan membuat blog

DEPARTEMEN PERHUBUNGAN LAUT


DEPARTEMENPE RHUBUNGAN
DIREKTORAJTE NDERAPL ERHUBUNGALNA UT
GEDUNG KARYA LT. 12 sld 17
JL.t”lEoANI'{ERDEKABARATTENLo .:E I 3811308,3813269,3447017,3I8T4L2X4 4:0
JAKA*TA.r0rl0 l- 11l’?!:1s91176’3813848 Iro* : 381786,384s430.3s07s76
I
to. i 420s.4214,4227 I
KEPUTUSAND IREKTURJ ENDERAPL ERHUBUNGALNA UT
NOMOR: pY.67/z/1-oz
TENTANG
PERSYARATANU NTUKM ENDAPATKANS ERTIFIKAKT EAHLIA}’PI ELAUTK APAL
NIAGAB AGIP EIV1EGANSGER TIFTKAKTE AHLIANP ELAUTK APALP ENANGKA]PK AN
D1REKTURJ E NDERALP ERFIUBUNGANLA UT,
Menin’.bang : a. bahrva dalarn PeraturanP emerintahN o.T Tahrrn 2000 tentang
Kepelautanm enetapl<abna gi pelautp envira Kapalp enangkapik an
dapatb eralihp roi’essi ebagapi elau:k apalr uagam elaluip enyetaraan
sertifikakt eahlianp elaut;
bahrvau ntuk perryetaraasne rtifikatk eahlianp elaut kapai perikanan
ke sertifikat keahlian pelaut kapal niaga harus mengikuti pendidikan
dan pengujian sebagaimantae lah ditetapkand alam KM 18 Tahun
1997t entangP endidika,n U jianN egaradanS ertifikasKi epelautan.
bahrvas ebagapi elaksanaakne tentuante rsebuth uruf a dan b diatas,
dipandan.pge rlu mengaturp ersyaratanu niuk mendapatkanse riifikat
keahlianp elautk apal niagab agi pemegangs ertifrliatk ealilianp elaut
kapal penangkap ikan dengan Keputusan Direlltur Jenderal
Perlrubun-rrLaanu t.
Pcraturan Penrerintah No. 7 tahtur 2000 tentailg Kepelautan
(Ler,.rl1ran Ne_qara
-fahun
2000 Nomor 13, Tambahan Lernbaran
Negara Nomor -i929);
Keputusan Presiden No. 60 tahun 1986 tentang Pengesahan
lnternationalC onventiono n Standardso f Training Certificationa nd
watchkeepingo f Seafarers1 978,s ebagairnantae lah diubaht erakhir
denganA mandemen1 995;
KeputusanP residenN o. 177 tahun2 000 teotangS usunan-organisasi
dan Tugas Departemens eba3aimantae lah diubah terakhir dengan
Keputusakne sidenN o. 38 tahun2 001;
b.
Mengingat : l .
2.
a
J .
4. KeputusaPn residenN o. 102t ahun2 001 tentangK edudukanT,u gas,
Fungsi, Kewenan_eanS, usunan Organisasi dan Tata Kerja
Departernen;
KeputusanM enteriP erhubungaNn o. KM. 18 Tahun 1997t entang
PendidikanU,j ianN egarad anS ertifikaKt epelautan;
Keputusan Menteri Perhubungan No.70 Tahun 1998 tentang
PengarvakaKna palN iaga;
KeputusanM enteri PerhubungaNn o. KM.24 Tahun2 001 tentang
Organisasdia nT ataK erjaD irektoraJt enderaPl erhubuneaLna ut;
KeputusanD irekturJ enderaPl erhubungaLna ut No. DL.2lll/9-2000
tanggal 25 Pebruari2 000 tentangP eioman PemberianP engakuan
ProgramD iklatK epelautan;
KeputusanD irekturJ enderaPl erhubungaLna ut No. DL.22lii9-2000
tanggal2 9 Me: 2000 tentangU jian Negara dan SeitifiI:as.i q.hli
Nautika/T:hnikKaa palP enangkaIpk an.
KeputusanD irekturJ enderaPl erhubungaLna ut No DL22ll/6-01
tangga2l 3 Mei 2001 tentangS istemd an ProseduPr enyelen_sgaraan
UjianK eahlianP elaudt anS ertihkasKi epelautan;
KeputusanD irektur JenderalP erhubunganL aut No. DL.22l2ll\l
tan,ea0l6 Juni200l tentangM ateriM ataU jian KeahlianP elauut nhrk
SertifikasAi hliNautikad anA hli TehnikaP elayaraNn iaga;
12. KeputusaDni rekturJ enderaPl erhubungaLna utN o. DL.22lll7-01
tangga0l 6 Juni2 001t entangP embentukaDne rvanP engujKi eahlian
Pelaut;
Surat Seketeris Jenderal Departemen Kelautarr dan Perikanan No.
B.392lPDPl0l320N1102 tanggal 03 Juni 2002 perihal Penyetaraan
SerfifikatK eahlianP elautP enviraK apal PenangkapIk an.
MEMUTUSKAN:
: KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
TENTA}’IG PERSYARATAN TTNTUK MENDAPATKAN
SERTIFIKAT KEAI{LIAI{ PELAUT KAPAL NIAGA BAGI
PEMEGANG SERTIFIKAT KEAF{LiAN PELAUT KAPAL
PENANGKAPIK AN.
) .
6.
7.
8.
9.
10.
l l .
Memperhatikan
Menetapkan
C:\!!fy Dccms\sKct peret e p.ilddod
PasaIl
Bagi pemilik sertifikat Mualim / AhIi Mesin Kapal Pen’l<analna ut I dan
ljazah Mualim / Ahli Mesin Kapal PerikananL aut SementaraI serta
sertifikat Ahli Nautika / Tehnika Kapal Penangl<aplk an Tingkat i
(ANKAPIN I / ATKAPIN I) dapatm engikutiu jian keahlianp elautu nruk
mendapatkans ertifikatA hli Nautka / Tehnika Tingkat III, ANT-lll /
ATT-rrr).
Pasal 2
Bagi pemilik sertiFrkaMt ualim / Ahli Mesin Kapal PerikananL aut II dan
Ijazah Mualim / Ahli Mesin Kapal PerikananL aut Sementarall serta
sertifrkat AhU Nautika / Tehnika Kapal Penangkap ikan Tingkat
II(ANKAPIN ll / ATKAPIN II) dapat mengikuti ujian keahlian pelaur
untuk mendapatkasne rtifil<aAt hli Nautika/ Tehnka TingkatI V, ANTIV
/ ATT-tv).
Pasa3l
Bagi pemilik SuratK eterangaKne cakapan6 0 mil plus bagianN autika/
Tehnka dapat mengikuti ujian keahlian pelaut unnrk mendapatkan
sertif,ftaAt hli Nautika/ TehnikaT ingkatV , ANT-V / ATT-V)
Pasal 4
Untuk dapat mengikuti ujian keahlian pelaut kapal niaga sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 3, harus memenuhi
persyaratasne bagabi erikut:
a.’. Mempunyai masa kerja sekurang-kurangtya 5 (luna) tahun yang
disahkan oleh Pusdiklat Perikanan atau Dinas Perikanan dan
Kelatitan yang ditunjuk, dan berpengalarnans ekurang-kurangny4a
(empat)t ahun sebagai Nahkoda / Kepala Kamar ivlesinrl v{ualirn/
Masinisd kapal penangkapft an.
b. Berbadans ehat,k hususnyam. ata dan telinga yang dinyatakano leh
Dokter dari Rumah Sakit yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal
PerhubunganL aut.
c. Telah mengikrrtpi endidikand an pelatihan sesuaid cngank etenfuan
yang berlaku yang ditetapkan oleh Badan Diklat Departemen
Perhubungan.
.”sie- Jt
i i . ‘ d ,
Pasa5l
Materi ujian keahlian pelaut kapal niaga untuk mendapatkan sertifikat
ANT-lll / ATT-II atau ANT-rv / ATT-iv atau ANT-V / ATT-v bagi
PCMiIiK SErtifiKAt ANKAP]N-I / ATKAPIN-I AIAU ANKAPIN-II I ATKAPIN-II atau ANKApIN-ilr / ATKAPIN-ilI sebagaimana dimaksud
911
Pasa]], Pasa2l danP asa3r t ercanrudma ramLa irpiranI, II, danir l r\epUtusatnnt .
Pasa6l
Penyelenggaraaunji l keahrianp erautk apar niaga dan pemberian
sertifikatk epelautakna parn iagab eqpedomapna dak .putur^n Direktur
l::,l’j” l^”jn*l”ran LauNt o.bl zz)i/6-0tra ngga2l3 M ei2 00rt etang Jrslem dan prosedur penyerenggaraaunj ian Keahrian peraut dan Sertifik asiK epela utan.
Pasal 7
Ba$ pemilik sertifikar peraut kapar penangkap ikan ),ang rerah
mempercleh sertifikat keahlian pelaut kapal n’iaga dan akan oekerja
sebagai
.aivak kapa.l pada kapai niaga harus mlemenuhi p.rryuru,in
pengarvakakna paln iagay angb erlaku.
Pasal 8
Keputusanin i mulai berlakup adat anegadl itetapkan.
DITETAPKADNI : J AKARTA
JENDERAL PERI{UBUNGAN LAUT
TembusaYn th : NrP.i2 0088680
BapakM enterPi erhubunea;
BapakM enteriK elautand anp erikananR I
Diq’enP erikanaDn Kp
Ka BadanD iklat Departemepne rhubungan
KAPUSDIKLAT LAUT
ParaD irekturd i lingkunganD IT.TENHUBLA
ParaK abtg di lingkunganD ITJENHLIBLA
Ketua DPKP
. ;rtr-t :.r
f f
: f
A.
Lampiran I
KepuhrsanD irekturJ enderaPl erhubunganL aut
Nomor : PY.67/2/1-02
Tanggal : 8 JULI 2OO2
MATERI UJIAN KEAHLIAN PELAUT TJNTUK MENDAPATKAN
SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA i TEHNIKA TINGKAT III (ANT-III / ATT-III)
Bidang Nautika
l. Penanganadna nP engaturaMn uatan
2. PencegahaPn olusi
3. Bangunand an StabilitasK apal
4. Hukum Maritim
5. Bahasa Inggris Maritim
B. Bidang Tehnika
l. Ilmu Bahan dan Kimia Industri
2. Sistem Kontrol
3. Iimu BangruranK aPal
4. Hukum Maritim
5. PencegahaPn olusi
6. Bahasa hrggris Maritinr
CI\ty DoomLst]sk pr1.a c p.if*dc
DIRTKTURJ ENDERALP ERHUBUNGANL AUT
ff#t NIP. 120088680
Lampiran n
KeputusanD irektur JenderaPl erhubungaLna ut
Nomor: py.67/2/1_Oz
Tanggal B JULI ZOO7
MATERI UJIAN KEAHLIAN PELAUT IJNTUK IUENDAPATKAN
SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA / TEHNII({ TINGKAT IV (ANT-IV / ATT-IV)
A. Bidang Nautika
1. Penan-eandaann p engahlraMn uatan
2. Pencegahapno lusi
3. Bangunand anS tabilitaKs apal
4. Hulmm Maritim
5. Bahasalr r_egrMisa ritirn
B. Bidang Tehnika
1. SisterKn ontlol
2. BangunanK apal
3. Hukum Maririrn
4. BahasaI nggr-tMt aritim
TUR JENDERALP ERHUBUNGANLA UT
NIP. 120088680
C;L\f Dcom\SlCsk pyu c a.ikudc
‘ – – – – _ _ _ – * –
Lampiran III
KeputusanD irekturJ enderapl erhubunganL aut
Nomor : rangg5atr; ,3Li”.l;Z,
IVIATERI UJIAN KEAHLIAN PELAUT TJNTUK MENDAPATKAN SERTIFIKAT AHLI NAUTIKA / TEHNIKA iiTVCXAT V (ANT-V / ATT-V)
A. Bidang Nautika
I . Penanganadna np engahrranM uatan
2. Pencegahapno lusi
3. Bangunand anS tabilitaKs aoal
4. BahasaIn ggrisM aritim
l]. Bitlang Tehnika
l. SistemK onkol
2. BangunaKn apal
3. BahasaIn ggrisM aritim
NIP. 120088680
C:$,t *eBLSK.!t( !q-d q pilcndc

Iklan

Juni 25, 2010 - Posted by | Uncategorized

Belum ada komentar.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

w

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: